WACANA AGAMA: (Fitrah, Akal dan Kebhinekaan)

Authors

Usman Suil

Keywords:

Fitrah, Akal , Kebhinekaan

Synopsis

Agama tidak akan pernah terealisasi dengan baik tanpa melalui akal dan fitrah yang memang sejak dahulu telah ada dalam diri manusia. Sebab akal, fitrah dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Agama adalah ketenangan bukan doktrin paksaan serta ketakutan. Manusia tanpa agama itu cacat. Tidak akan pernah menemukan kebenaran tanpa petunjuk dari agama. Adapun fitrah, bahwa dasarnya setiap orang memiliki fitrah untuk beragama, walau sering kali fitrahnya melemah atau bahkan tidak terdengar lagi, disebabkan kesibukan dan dosa-dosa manusia.

Dari sini, wacana tentang agama selalu memerlukan proses berpikir panjang. jika tidak, maka sangat besar kemungkinannya untuk dapat salah memahami setiap fenomena dalam agama.

References

Hidayat, Komaruddin, Agama punya seribu nyawa,Penerbit Noura Books, 2012.

Yazdi, M. T. Mishbah, Imam Semesta: Merancang piramida keyakinan, Penerbit Nur al-Huda, 2012.

Armstrong, Karen, Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 tahun Pencarian Tuhan dalam agama-agama manusia, Penerbit Mizan, 2001.

Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Penerbit Lentera Hati, 2012.

Muthahhari, Murtadha, Manusia Sempurna: Nilai Kepribadian Manusia pada Intelektualitas, Spritualitas dan Tanggung Jawab Sosial, Penerbit Rausyan Fikr Institute, 2015.

Muthahhari, Murtadha, Beda Tuntas Fitrah: Mengenal jati diri, hakikat dan potensi kita, Penerbit Citra, 2011.

Haidari, Kamal, As-Tsabitu wa Mutagayyir fi Ta’rifi ad-Diniyyah, PenerbitDar Furoqat, 2008.

Daqiq ‘Amily, Muayyin, Durusu Fi Balagati,Penerbit Markaz Alimy li Dirosati Ilmiyyah, 2000.

Syairuwani, Ali, Tamhidu fi Hikmati Ilahiyyati, Penerbit Muassah Darul ‘Ilim, 1918.

Ali Shabuni, Muhammad, Tafsir Wadih al-Muyassar, Penerbit al-Maktaba Alassrya, 2007.

Muhammad Shadiq, al-Furqan fi Tafsir al-Qur’an bil Qur’an wa Sunnah,Penerbit Intisyaratn Farhan Islami, 2008.

Muhammad Zainahum Mahmud Azib, Tarikh Madinah li Qitbi ad-Din al-Hanafi,Penerbit: Maktabah Tsaqafah ad-Diniyyah.

Sayyid Mujtaba Musawi Lari, Dirosa fi asasi al-Islamy, Penerbit Markaz Nasyir Tsaqofah Islamiyyah fi al-‘Alimy, 2000.

Syafii Maarif, Ahmad,Fikih kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang umat, kewarganegaraan, dan kepemimpinan non-muslim, Penerbit Maarif Institute-Mizan, 2015.

Risakotta, Bernard Mengelola Keberagaman di Indonesia: Agama dan Isu-isu globalisasi, kekerasan, gender, dan bencana di Indonesia, Penerbit Mizan, 2015.

Shihab, M. Quraish, Sunnah Syiah: Bergandengan tangan! Mungkinkah?Kajian atas konsep ajaran dan pemikiran, Penerbit, Lentera Hati, 2007.

Madjid, Nurcholish, Islam, kemodernan, dan keIndonesiaan, Penerbit, Mizan, 2013.

Kamal, Abd al-Aziz,Islam dan Masalah Ras, Penerbit, Lentera 1993.

Shihab, M.Quraish,Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an, Penerbit, Lentera Hati,volume 5, 2002.

Kamal, Abd Aziz,Islam wa masalatu al-ajyali, Penerbit, Kutubu al-Islamyyin,1982.

Abd al-Barri, Ibnu, al-‘Isti’ab fi Ma’rifah al-Sahabah, Penerbit, Kairo.

Al-Zamakhsyari, al-kasyaf, jilid 4:249.

As-Syatiri, Umar, al-Wahdatu al-Islamiyyah,Penerbit, PT Lentera Basritama, 1415 H/1995 M.

Sirozi, Makarim, At-Amtsal: Fi tafsiri kitabillahi manzil, Penerbit, Teheran, 1981.

‘Abd al-Barr, Ibn, al-Isti’ab fi Ma’rifah al-Sahabah, Penerbit, Kairo, 1990.

WACANA AGAMA

Published

July 17, 2023 — Updated on July 17, 2023

Series

Categories

Details about the available publication format: Beli Via Lazada

Beli Via Lazada

ISBN-13 (15)

978-623-09-4981-4

Details about the available publication format: Wacana Agama (dummy)

Wacana Agama (dummy)

ISBN-13 (15)

978-623-09-4832-9 (PDF)

Physical Dimensions

155mm x 230mm x 5.8mm

Details about the available publication format: Beli via Tokopedia

Beli via Tokopedia

ISBN-13 (15)

978-623-09-4981-4

How to Cite